به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور(درسطح استان:معاونت عمرانی استانداری-دفترفنی)، قوه قضاییه(درسطح استان:دادگستری) و وزارت مسکن و شهرسازی(درسطح استان:اداره کل راه و شهرسازی) در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و باتوجه به طرح جامع ( چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه ی احداث بنا در خارج از محدوده ی قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 ) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آن ها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آن ها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند.

اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده