"سیستم بررسی پروژه های استان"

اعضاء کمیته بررسی پروژه ها ی استان: معاون امور عمرانی ، معاون برنامه ریزی و اشتغال، مدیرکل دفتر فنی، مدیرکل بودجه و برنامه ریزی ، فرماندار شهرستان مربوطه و مدیرکل دستگاه اجرایی مربوطه.
اعضاء تیم نظارت استان: کارشناس دفتر فنی، کارشناس دفتر بودجه و برنامه ریزی ، نماینده فرمانداری شهرستان مربوطه و کارشناس دستگاه اجرایی مربوطه (به تناسب ضرورت و اهمیت پروژه حضور هر یک از اعضاء کمیته بررسی در تیم نظارت).
دستگاه های نظارتی استان: دیوان محاسبات و بازرسی کل استان.

اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده