کمیسیون ماده 5:

وفق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/51 وظیفه بررسی و تصویب طرح های تفضیلی شهری و تغییرات آنها بر عهده کمیسیونی نهاده شده که از آن به عنوان ماده 5 یاد می شود. صورتجلسات در محل کمیسیون تنظیم و با رای اکثریت اعضا مورد تصمیم گیری قرار می گیرند. بر اساس ماده 51 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور(اصلاح شده بر اساس مصوبه مورخ 19/2/84 شورایعالی) مصوب مورخ 12/10/78 هیات محترم وزیران، صورتجلسات ظرف مدت حداکثر یک هفته توسط دبیرخانه ،جهت استحضار اعضا ارسال و پس از گذشت سه هفته پس از ارسال در صورت عدم اعلام مغایرت اساسی توسط دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ،مدارک ممهور به مهر دبیرخانه برای ابلاغ توسط استاندار محترم ارسال می گردد.
مدت زمان انجام کار : 3الی 4 ماه
مراحل و شرح اقدامات:
1-ارسال نامه درخواستی از شهرداری یا سایر ارگانها
2-نظریه مهندسین مشاوربازنگری طرح تفضیلی باید ضمیمه نامه درخواستی شهرداری باشد
3-مهرشدن در دبیرخانه سازمان و ارجاع به واحد مربوطه
4-دستور مدیر شهرسازی
5-ثبت و شماره در دبیرخانه(ادره کل راه و شهرسازی)
6-ارسال به دفتر واحد شهرسازی
7-ارسال به کارشناس مسئول
8-ثبت نامه های درخواستی دردفتر اختصاصی هر کارشناس
9-درصورت کامل نبودن مدارک ارجاع نامه به ارگان مربوطه جهت تکمیل مدارک
10-درصورت کامل بودن مدارک بازدید و بررسی کارشناس مسئول از مکان
11-ارجاع به کمیته کارشناسی و اعلام نظر درصورت نظر مشرو ط ، بررسی مجدد یا استعلام های جدید
12-درصورت نظر قطعی، ارجاع به کمیسیون ماد ه 5
13-بررسی و امضاء نقشه های مصوب وتهیه صورت جلسه توسط اعضاء کمیسیون
14-ارسال نتیجه به استانداری جهت ابلاغ به شهرداری
15-ابلاغ به شهرداری مربوطه توسط استانداری

مدارک مورد نیاز : نامه از ارگان متقاضی- نقشه وموقعیت محل مورد استعلام- سند مالکیت- گزارش توجیهی پیشنهاد تغییر کاربری.
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده